I. Общи положения

 1. Настоящите Общи условия представляват Договор за предоставяне от „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД (ЕИК 831921633), наричани по-долу и ФИРМАТА, на собствения си интернет сайт (САЙТA), за извършване на дистанционна търговия с потенциални купувачи-потребители, и уреждат правата и задълженията на потребителите на интернет сайтa , собственост „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД.
 2. Страни по настоящия договор са „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД (ЕИК 831921633) от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта , собственост на фирмата.
 3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите Общи условия за ползване, и всяко негово активно действие или запазване на пасивно поведение, след като интернет сайтът е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Условия за ползване.
 4. Активно действие представлява кликване/натискане/селектирне на електронна препратка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта на фирмата.
 5. Запазване на пасивно поведение означава ненапускането на сайта, след като той се е заредил в браузъра на потребителя.

II. Пояснение на някои термини

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

 • Интернет сайт е съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда в браузъра на потребителя, при изписване на електронния адрес на сайта;
 • Потребител на интернет страница или сайт е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до интернет страницата или сайта чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно, при наличие на интерес, да извършва покупки на стоки и/или услуги по електронен път;
 • Интерфейс е комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, чрез който потребителят комуникира с интернет сайта по достъпен за него начин.
 • Платформа представлява съвкупност от идейни, програмни и графични решения, съставляваща цялостен продукт, предоставящ достъпна среда на потребителя до възможностите на интернет пространството.
 • Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни.
 • Електронна препратка (препратка) е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 • Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 • Информационна система / Система е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява автоматична обработка на данни.
 • Интернет страница по смисъла на настоящите Общи условия означава съставна и обособена част от уебсайт.
 • IP Адрес (IP address) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната Интернет мрежа.
 • Парола е код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.
 • Потребителско име е избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с Изпълнителя;
 • Потребителски профил е обособена част от уебсайта, която съдържа информация за потребителя, изисквана от , съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и “БОРЕК-ФИНЦИ” ООД.
 • Публичен потребителски профил е обособена част от уебсайта, предоставяща публично информация за потребителя, включваща посочените от него име, възраст, рождена дата, пол, местоживеене и снимки, както и специфични детайли относно извършените от него покупки чрез платформата на “БОРЕК-ФИНЦИ” ООД, както и всякаква друга информация за потребителя и неговите действия в настоящия уебсайт, незащитена от Закона за защита на личните данни.
 • Случайно събитие е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 • Уебсайт/сайт (website) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • Клиент - всички потребители на сайтовете, които са извършили и успешно са приключили процеса по регистрация за достъп до тях.

III. Предмет на договора

 1. „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД предоставя за ползване на потребителите информационен портал и платформа за онлайн пазаруване чрез интернет сайта си при условията на договор за сделки от разстояние по смисъла на чл. 48 и сл. от Закона за защита на потребителите, като упражнява пълномощията, дадени му по силата на този договор.
 2. Договорът за сделка от разстояние, чрез който потребителят закупува стоки/услуги посредством платформата, предоставена от „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД, е различен от настоящите общи условия, като при извършване на електронно изявление за сключване на договор за покупко-продажба, потребителят се съгласява както с настоящите общи условия, така и със съдържанието на договора за сделка от разстояние, предвиждащ авансово плащане, достъпен на видно място в интерфейса за покупко-продажба.
 3. „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД не носи отговорност при следните случаи:
  1. За вреди, причинени от други сайтове, достъпни поради злоумишлени действия от трети лица чрез препратки/банери на настоящия сайт;
  2. Ако потребителят забрави да излезе от профила си или по какъвто и да било друг начин разреши и/или допусне профилът му да бъде ползван от трети лица, злоупотребили с регистрацията му;
  3. За вредите, настъпили при липса или прекъсване на достъпността до интернет сайта , независещи от екипа на същия.
 4. Потребителят се задължава при ползване на предоставения му достъп до електронната платформа:
  1. Да се запознае с настоящите Общи условия преди всяко пазаруване;
  2. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  3. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, да не проповядва фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
  4. Да уведомява незабавно „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД за всеки случай на извършено или открито нарушение;
  5. Да не се намесва в правилното действие на системата включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп, извън предоставения, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;
  6. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  7. Да не се представя за друго лице, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
  8. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
 5. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД.
 6. При регистрация в уебсайта на „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД, потребителят дава съгласието си да му бъде създаден публичен потребителски профил с маркетингови цели, в който да бъде предоставяна по усмотрение на „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД всякаква информация, свързана с потребителя и действията му в уебсайта, незащитена от Закона за защита на личните данни.

IV. Защита на лични данни

 1. Чрез регистрационната си форма в електронния магазин на сайта „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД, събира доброволно от своите кандидат - клиенти само минималните необходими данни за технологичното осъществяване на стандартна покупко-продажба, а именно:
  1. Име на клиента (получателя на доставката)
  2. Електронна поща – с цел кореспонденция, свързана конкретната продажба
  3. Пощенски адрес (държава, град, улица, №) – с цел доставката да бъде изпратена на посочения адрес с куриер. С попълване на верен пощенски адрес, клиента потвърждава съгласието си същия да бъде предоставен на куриерска фирма за извършване на доставката. Желателно е Клиента да посочи предпочитана от него (в „Бележки”, по телефон или по мейл) куриерска фирма за доставка на адрес.
  4. Телефон – за обратна връзка с цел информиране и уточняване на параметри на стоките, наличност, условията за доставка и заплащане, както и за връзка на куриерската фирма с клиента. С попълване на актуален телефонен номер клиента потвърждава съгласието си същия да бъде предоставен на куриерската фирма за комуникация с него при извършване на доставката.
 2. За издаване на Данъчна фактура, когато клиента представлява юридическо лице, съобщава допълнително и доброволно по телефон или по Е-майл, следните (съгласно ч. 114 от ЗДДС) необходими данни:
  1. Име на юридическо лице (фирма)
  2. Данъчен адрес
  3. ЕИК
  4. Регистрация по ДДС
 3. Клиента по всяко време може да оттегли съгласието си за предоставяне на конкретни лични данни, както и чрез писмена заявка да пожелае и получи правото да бъде „забравен”. В този случай, всички лични данни от системата ще бъдат изтрити, а всички несчетоводни документи, свързани с лицето ще бъдат унищожени.
 4. „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за потребителя, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
 5. В регистрационния формуляр, попълван от потребителя при регистрацията, „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред. Потребителският профил, създаван при първоначалната регистрация, е с настройки по подразбиране, даващи възможност за свободен достъп до личните данни, добавени от потребителя. След регистрацията, ако желае, потребителят има правото и техническата възможност, чрез промяна на настройките по подразбиране, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
 6. Ограниченията по т. 1 не се прилагат в случай, че потребителят или лица под негов контрол, са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД има право да предостави личната информация за потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.
 7. „БОРЕК - ФИНЦИ“ ООД събира и използва информацията за потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „БОРЕК - ФИНЦИ ООД.
 8. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за покупко-продажба на стоки, сключван от разстояние, чрез даване на съгласие за авансово плащане.
 9. „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

V. Регистрация

 1. Регистрацията на потребители в настоящия сайт е БЕЗПЛАТНА и СВОБОДНА Регистрираните потребители се идентифицират пред системата чрез своите Email и парола. Допълнително всеки регистриран потребител посочва адрес за доставка и телефон за връзка.
 2. „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД не поема отговорност за неправилно съхранение на продуктите или неправилно изпълнени инструкции за приложение и употреба на стоките, закупени от фирмата.
 3. „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД е доставчик на стоки за професионална употреба.
 4. „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД не поема отговорност за неправилна употреба на някой продукт, закупен от нас и последвалите претенции, загуби, повреди или щети.

VI. Поръчки и доставка на стоки от сайта

 1. Поръчки се изпълняват само на територията на Република България.
 2. За направените поръчки се заплаща куриерска услуга според обема на пратката по тарифата на куриера. Повече информация за стойността на доставката за заявката може да бъде получена при обаждането от оператор на „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД.
 3. „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД полага всички усилия да спазва сроковете за доставка, но въпреки това не може да гарантира изпълнението, ако са повлияни от причини извън контрола на фирмата.
 4. Доставките се влияят от официалните празнични и почивни дни.
 5. Изпълнението на поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
  1. Една или повече от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай служител на фирмата ще установи контакт с клиента и ще предложи алтернативни в случай, че поръчаната стока не може да бъде доставена в срок.
  2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал банков превод.
  3. Клиентът е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
  4. Липса на телефон за контакт с клиента или грешен и недостъпен такъв.
 6. При възникване на проблеми с доставката по доказана вина на „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД, всички допълнителни разходи се поемат от фирмата. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката се таксува за сметка на получателя.
 7. Снимките в интернет сайта са примерни. Възможно е несъвпадение на цветовете между снимката и предлагания продукт. Продукти, за който е по-разбираемо и удачно, е възможно да бъдат представени чрез технически рисунки.

VII. Техническа консултация

 1. „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД работи в близко сътрудничество със своите клиенти. Клиентите на фирмата могат да разчитат на фирмата за съвет или консултация за всеки продукт, предлаган на настоящия сайт и неговото приложение на телефон 02/ 8 130 330.

VIII. Гаранция на стоката

 1. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

IX. Цени

 1. Всички продукти в настоящия сайт са с посочени цени в Български лева и с включен 20% Данък Добавена Стойност (ДДС).
 2. Плащанията се извършват:
  1. авансово плащане по банков път по сметка на “БОРЕК-ФИНЦИ” ООД
  2. с наложен платеж при получаване на пратката;
  3. на място – в офиса на фирмата
 3. Поръчките с плащане по банков път се изпълняват и изпращат при получаване на 100% плащане по тях.
 4. Всички покупки от нерегистрирани по ЗДДС се изпълняват с цени с включен ДДС.

X. Отстъпки и специални оферти

 1. Специалните оферти и промоции в настоящия сайт са само за поръчки онлайн и не могат да се комбинират с други отстъпки, валидни по същото време.
 2. „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД - може да предлага количествени отстъпки за някои продукти или продуктови групи. Тези отстъпки не се начисляват при онлайн заявка, но ако са налични, те се приспадат от сумата на заявката и уточнени след обаждане от оператор на фирмата.

XI. Спорове и жалби

 1. За екипа на „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД от първостепенно значение е доброто обслужване на своите клиенти. Всяко тяхно мнение и препоръка се приема и обмисля внимателно. При нужда се взимат конкретни мерки за подобряване на качеството.
 2. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, клиентът има право да отправи спорните въпроси към служител на фирмата на посочения за кореспонденция адрес.

XII. Допълнителни условия

 1. „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД си запазва правото да променя или допълва настоящите Общи условия едностранно, без да уведомява за това потребителя.
 2. Страните декларират, че в случай, че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да повлече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
 3. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 4. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на „БОРЕК – ФИНЦИ” ООД. Ако продължите да ползвате сайта, Вие изрично се съгласявате с направените промени.
1202 гр. София
ул. Индустриална 11
Василев бизнес център
„БОРЕК – ФИНЦИ” ООД
тел. 02/8 130 330
store@borek-finci.com